Gender of Eleta

Name: 
Show similar names     Show variant names

Name  Eleta  is a  Feminine  (or Girl)  name.  
Name  Eleta  is of  French  origin,  and it generally means  Chosen.  Person with name  Eleta  are mainly    by religion.

Show more information of name  Eleta

Find  Rashi,  Numerology,  Lucky number, lucky days, lucky color,  Auspicious stones  for  Eleta  or Find  Chinese zodiac sign  or  Birthstone for your birthday
Similar sounding names: Eilidh, Eileithyia, Liat, Alita, Elodie, Aleta, Elodia, Leta, Elwood, Lata, Ewald, Aletea, Alte, Aletia, Elita, Eladah, Elada, Eliott, Leotie, Elihud, Elliot, Eliot, Elda, Luete, Lita, Leto, Leota, Ailat, Aleit, Ilta, Lut, Luit, Lot, Elliott, Alta, Eliud, Ewould, Aalt, Eladio

Show more information for this name
Find compatibility of name Eleta with different names

Summary...
Gender: Girl
Origin: French
Meaning: Chosen
   © IndiaChildNames.com  2011-2023,  All Rights Reserved