108 Names of Goddess Lakshmi

 • Om Adityai namaha
 • Om Ahloda janyai namaha
 • Om Amrutayai namaha
 • Om Anaghayai namaha
 • Om Anugraha paradayai namaha
 • Om Ashokayai namaha
 • Om Bhaskaryai namaha
 • Om Bhuwa neshwaryai namaha
 • Om Bilva nilayayai namaha
 • Om Bramha vishnu shivat mikayai namaha
 • Om Budhaye namaha
 • Om Chandra roopayai namaha
 • Om Chandra sahodaryai namaha
 • Om Chandra vadhanayai namaha
 • Om Chandrayai namaha
 • Om Chatur bhujayai namaha
 • Om Daridhrya dvamsinyai namaha
 • Om Devyai namaha
 • Om devyai namaha
 • Om Dhana dhanya karyai namaha
 • Om Dhanyayai namaha
 • Om Dharidhrya nashinyai namaha
 • Om Dharma nilayayai namaha
 • Om Dhevyai namaha
 • Om Dhiptayai namaha
 • Om Dityai namaha
 • Om Hari vallabayai namaha
 • Om Harinyai namaha
 • Om Hema malinyai namaha
 • Om Hiranya prakarayai namaha
 • Om Hiranyayai namaha
 • Om Indirayai namaha
 • Om Indu seethalayai namaha
 • Om Jayayai namaha
 • Om Kama layai namaha
 • Om Kamakshmyai namaha
 • Om Kanthayai namaha
 • Om Karu nayai namaha
 • Om Kroda sambavayai namaha
 • Om Lakshmyai namaha
 • Om Loka mathre namaha
 • Om Loka shoka vinasinyai namaha
 • Om Maha kalyai namaha
 • Om Mangalayai namaha
 • Om Narayana samashritayai namaha
 • Om Nava durgayai namaha
 • Om Nitya poostayai namaha
 • Om Nrupa veshma gatha nandhayai namaha
 • Om Padam sundaryai namaha
 • Om Padma gandinyai namaha
 • Om Padma hastayai namaha
 • Om Padma kshemyai namaha
 • Om Padma layayai namaha
 • Om Padma mala darayai namaha
 • Om Padma mukyai namaha
 • Om Padma naba priyayai namaha
 • Om Padma priyayai namaha
 • Om Padmayai namaha
 • Om Padminyai namaha
 • Om Padmod bhavayai namaha
 • Om Para matma kayai namaha
 • Om Prabhayai namaha
 • Om Prakruthyai namaha
 • Om Prasadabi mukhyai namaha
 • Om Prasanakshyai namaha
 • Om Preeti phuskarinyai namaha
 • Om Punya gandayai namaha
 • Om Pustyai namaha
 • Om Ramayai namaha
 • Om Samudra tanayayai namaha
 • Om Sarva butha hita pradayai namaha
 • Om Sarvo padrava varenyai namaha
 • Om Satyai namaha
 • Om Shantayai namaha
 • Om Shivakaryai namaha
 • Om Shivayai namaha
 • Om Shradhayai namaha
 • Om Shriyai namaha
 • Om Shubayai namaha
 • Om Shubha pradhayai namaha
 • Om Shukla malyam barayai namaha
 • Om Sidhaye namaha
 • Om Srainya saumyayai namaha
 • Om Suchayai namaha
 • Om Sudhayai namaha
 • Om Supra sannayai namaha
 • Om Surabyai namaha
 • Om Swadayai namaha
 • Om Swahayai namaha
 • Om Tri kala gnyana sampannayai namaha
 • Om Tustayai namaha
 • Om Udarangayai namaha
 • Om Vache namaha
 • Om Vara rohayai namaha
 • Om Varalakshmai namaha
 • Om Vasu dayai namaha
 • Om Vasu dharinyai namaha
 • Om Vasundarayai namaha
 • Om Vatsu pradhyai namaha
 • Om Vibha varyai namaha
 • Om Vibhutyai namaha
 • Om Vidyayai namaha
 • Om Vikruthyai namaha
 • Om Vimalayai namaha
 • Om Vishnu patnai namaha
 • Om Vishnu vaksha stala stitayai namaha
 • Om Vishwa jananyai namaha
 • Om Yashasvinyai namaha