Meaning of Eleta

Name: 
Show similar names     Show variant names

Name  Eleta  generally means  Chosen,  is of  French  origin,  Name  Eleta  is a  Feminine  (or Girl) name. .  

Find  Rashi,  Numerology,  Lucky number, lucky days, lucky color,  Auspicious stones  for  Eleta  or Find  Chinese zodiac sign  or  Birthstone for your birthday
Similar sounding names: Eilidh, Eileithyia, Liat, Alita, Elodie, Aleta, Elodia, Leta, Elwood, Lata, Ewald, Aletea, Alte, Aletia, Elita, Eladah, Elada, Eliott, Leotie, Elihud, Elliot, Eliot, Elda, Luete, Lita, Leto, Leota, Ailat, Aleit, Ilta, Lut, Luit, Lot, Elliott, Alta, Eliud, Ewould, Aalt, Eladio

Show more information for this name
Find compatibility of name Eleta with different names

Summary...
Meaning: Chosen
Gender: Girl
Origin: French

   © IndiaChildNames.com  2011-2023,  All Rights Reserved